Küpsiste kasutamine- ja privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Käesolev küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika teavitus (edaspidi teavitus) sisaldab kasulikku infot selle kohta, kuidas ja milleks ettevõtte isikuandmeid (andmeid) kogub, töötleb ja jagab. Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation).

„Isikuandmed“ on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks nimi, aadress, e-posti aadress ning teave meie kodulehe külastuste, sotsiaalmeedia kanalite ja meie teenuste kasutamise kohta.

Kasutades meie veebilehte, nõustute küpsiste kasutamisega ja isikuandmete töötlemise tingimustega nagu on kirjeldatud meie Küpsiste kasutamise- ja privaatsuspoliitikas.

Kehtiv alates 22.07.2020

1. KELLE ANDMEID ELTARKO OÜ TÖÖTLEB?

Eltarko OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning küsimuste korral kirjuta eltarko@eltarko.ee

Eltarko OÜ töötleb oma klientide ja kontaktisikute andmeid, kes on avaldanud soovi tarbida meie teenuseid või on varasemalt kasutanud meie teenuseid.

Teatud juhtudel töötleme isikuandmeid, mis on kättesaadavad avalikest allikatest.

2. KLIENDI ISIKUANDMETE (ANDMETE) TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ÕIGUSLIKUD ALUSED

Meie turunduskanalite vabatahtlike kasutajate ja teenuste kasutajate ning klientide (sh klientide esindajate) isikuandmeid töötleme me selleks, et täita nii oma lepingulisi kohustusi kui ka pakkuda potentsiaalsetele klientidele kvaliteetsemat teenust ja informatsiooni.

Kui Eltarko OÜ töötleb isikuandmeid neil eesmärkidel, on töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi tagada meie teenuste korrektne ja kvaliteetsem osutamine.

Eltarko OÜ turunduskanalitest (sh koduleht) kogume me andmeid nende kasutamise ja potentsiaalsete klientide huvide kohta, et paremini mõista meie klientide tegelikke huve, pakkuda kvaliteetsemat informatsiooni ja täiustada kodulehe funktsionaalsust ning kasutajasõbralikkust.

Sellisel juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi mõista paremini klientide vajadusi ja pakkuda paremat teenust.

Eltarko OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Eltarko OÜ kliendibaasi loomine ja selle haldamine;
 • kliendile uute teenuste pakkumine;
 • veebilehe haldamine;
 • õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine;
 • kliendi päringutele vastamine;
 • tunnistuste ja sertifikaatide väljastamine.

3. KUIDAS ANDMEID KOGUTAKSE

Üldjuhul kogume me isikuandmeid otse andmesubjektidelt ja nende nõusolekul. Lisaks sellele kasutame me automaatseid andmekogumisvahendeid, sealhulgas küpsiseid ja muid jälgimisvahendeid, et optimeerida meie kodulehe kasutajakogemust ja pakkuda klientidele paremaid teenuseid.

Küpsised ja pikslisildid ning nendest vabanemine

Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale ning mis võimaldab meelde jätta kasutaja eelistused nagu kirjasuurus, suhtluskeel, seadmeinfo, külastusstatistika jms

Kõik veebisirvijad on vaikimisi seatud küpsiseid lubama, kuid veebisirvija seadeid saab üldjuhul muuta selliselt, et veebilehitseja keeldub küpsistest täielikult, blokeerib kolmandate isikute küpsised või teavitab kasutajat igast saadetud küpsisest.

Pikslisildid on väikesed veebisaidi koodilõigud, mis võimaldavad veebilehtedel küpsiseid lugeda ja paigaldada. Need käivituvad, kui kasutaja avab e-kirja või saabub veebisaidile, misjärel laaditakse alla kolmandate isikute küpsiseid või registreeritakse, et kasutaja on e-kirja avanud.

Eltarko OÜ kasutab järgmiseid küpsiseid:

 • Seansiküpsised (ajutised küpsised), mille eesmärk on võimaldada teenuse kasutamist.
 • Püsiküpsised (salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist), mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid Eltarko OÜ veebilehtedel.

Täpsemalt öeldes kasutab Eltarko OÜ:

 • analüütilisi küpsiseid, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse. Näiteks, milliseid sisulehti külastatakse kõige enam või mida külastajad veebilehelt otsivad jne. Need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks veebilehe kasutajat otseselt tuvastada.
 • reklaamiküpsiseid, mida aitavad pakkuda kasutaja huvidele sihitud reklaame.
 • kolmandate osapoolte küpsiseid, nt Youtube ja Google Maps. Asukoha kaarti ja videosid ei näidata, kui pole nõustunud privaatsustingimustega.

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.

Juhendid enamkasutavate veebisirvijate seadistamiseks:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835

Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy

Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kasutajale kättesaadavad olla.

4. ELTARKO OÜ POOLT TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED (SH ANDMED)

Eltarko OÜ võib töödelda järgmisi isikuandmeid (sh andmeid):

kontaktanded – nimi, e-posti aadress ja telefoninumber

lepingu täitmise käigus kogutavad ja tekkivad andmed – isikukood, kliendi eelistused seoses Eltarko OÜ teenuste ja toodetega, tagasiside meie teenuste kohta, teave kliendi töö, äriprotsesside või huvide kohta (nt ettevõtte nimi, ametikoht)

töötajate poolt kogutud ja genereeritud andmed – andmed suhtluse ja tööülesannete täitmise kohta, nt. kirjavahetus, klienditeeninduse kõnede salvestised

küpsiste kaudu kogutavad andmed – veebilehe külastuste ajalugu, külastuste kuupäev ja kellaaeg, muud veebilehe kasutamisega seotud andmed.

võistluste ja mängude kaudu kogutud andmed – kampaaniates, küsitlustes või mängudes osalemise käigus kogutavad andmed, näiteks kontaktandmed ja vastused küsitlustele või mängude küsimustele.

5. ANDMETE SÄILITAMINE

Eltarko OÜ säilitab isikuandmeid seni, kuni see on vajalik nende eesmärkide täitmiseks, milleks andmeid koguti, või kuni andmesubjekti nõusolek on kehtiv, kui andmete töötlemine põhineb nõusolekul. Näiteks, kui oleme kogunud andmeid lepingu täitmiseks, säilitame neid lepingu kehtivuse ajal ja pärast lepingu lõppemist õigusaktides sätestatud aegadel.

Kui Eltarko OÜ ei vaja isikuandmeid enam eelpool nimetatud eesmärkidel, kustutame või anonümiseerime need andmed mõistliku aja jooksul, välja arvatud juhul, kui andmete säilitamine on vajalik õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks või õigusvaidluste lahendamiseks.

6. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Andmesubjektil on alljärgnevad õigused:

 • ÕIGUS TUTVUDA ENDA ANDMETEGA – andmesubjektil on õigus teada, milliseid isikuandmeid Eltarko OÜ tema kohta töötleb;
 • ÕIGUS ANDMETE PARANDAMISELE – andmesubjektil on õigus nõuda enda andmete parandamist, kui need on ebaõiged või puudulikud;
 • ÕIGUS ANDMETE KUSTUTAMISELE – andmesubjektil on õigus nõuda enda isikuandmete kustutamist, kui andmete töötlemiseks puudub õiguslik alus;
 • ÕIGUS ANDMETE TÖÖTLEMISE PIIRAMISELE – andmesubjektil on teatud juhtudel õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • ÕIGUS ANDMETE ÜLEKANDMISELE – andmesubjektil on õigus saada enda isikuandmed masinloetavas vormingus ja edastada need teisele vastutavale töötlejale;
 • ÕIGUS ESITADA VASTUVÄITEID – andmesubjektil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, kui andmete töötlemine toimub õigustatud huvi alusel.

7. ANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

Eltarko OÜ ei edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma andmesubjekti nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui selline edastamine on vajalik õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks või õigustatud huvi alusel.

Andmete edastamisel kolmandatele isikutele, kes osutavad Eltarko OÜ-le teenuseid (nt IT-teenuse osutajad), nõuame, et need kolmandad isikud töötleksid andmeid vastavalt meie juhistele ja kehtivatele õigusaktidele.

8. PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUTMINE

Eltarko OÜ jätab endale õiguse muuta käesolevat privaatsuspoliitikat vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja meie äritegevuse muutustele. Kõik muudatused privaatsuspoliitikas avaldatakse meie veebilehel. Soovitame aeg-ajalt tutvuda privaatsuspoliitikaga, et olla teadlik muudatustest ja täiendustest.